Tuyển dụng chuyên môn, nghiệp vụ
Loading carousel items...

1- Mục đích công việc:

- Hỗ trợ phó phòng trong việc kiểm soát các chứng từ và các bút toán hạch toán chi tiêu nội bộ đảm bảo chính xác, an toàn, đầy đủ, tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy trình, quy định của công ty nhằm đảm bảo hoạt động kế toán được chính xác, an toàn và hiệu quả.

2- Nhiệm vụ:

-Thiết lập các Mục tiêu của Bộ phận/Mảng công việc được phân công theo định hướng hoạt động của đơn vị và giám sát thực hiện.

- Kiểm soát chứng từ chuyển khoản thanh toán, thu - chi tiền mặt trong mảng công việc phụ trách.

- Giám sát việc sử dụng, hạch toán các khoản chi từ các quỹ phúc lợi, quỹ lương….

- Kiểm tra, giám sát số liệu kế toán hàng ngày, báo cáo thuế, số liệu quyết toán tài chính tháng, quý, năm của toàn hệ thống.

- Trực tiếp tham gia phục vụ thanh tra kiểm tra, kiểm toán định kỳ/đột xuất.

- Các công việc khác khi được CBQL phân công

3- Kết quả:

- Đảm bảo tính chính xác theo đúng các văn bản hướng dẫn, quy trình quy định của các cơ quan Nhà nước và Công ty.

- Những sai sót được phát hiện và xử lý đúng quy định.

4- Trình độ và năng lực:

'- Bằng cấp: Đại học chính quy chuyên ngành kế toán/tài chính.
- Chứng chỉ ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B

- Kinh nghiêm: từ 2 năm trở lên

-  Kỹ năng hạch toán kế toán; Sử dụng tốt tin học văn phòng, phần mềm kế toán.

 - Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm;
- Hợp tác, trung thực, tinh thần trách nhiệm cao.